Suvarnabhumi Airport

ท่าอากาศยานสุววรณภูมิ ตัวอาคารผู้โดยสารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พื้นที่ประมาณ 563,000 ตารางเมตร

Don Mueang International Airport

Don Mueang International Airport (DMK / VTBD), the historical airport of Thai aviation business. Its location is not far away from business zone and tourism attractions. In 2015, Don Mueang International Airport will mark 100 years of operation.

Phuket International Airport

Phuket International Airport (HKT / VTSP) has alias as ‘The Pearl of the Andaman’. It’s the one of the outstanding tourism attractions in the world. It links the southern path including the neighboring country; Malaysia and Indonesia.

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ทอท. เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก”

พันธกิจ (Mission)

"ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน" 

ผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ทอท.

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางวันพร บัวศรี ชญอ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก ฝพร. และ…

The 7th Global Friend Airports CEO Forum

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมงาน นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นางศรัญญา บุณญวัทน์ ผอก.สนกต.และ น.ต.สมชนก เท…

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service

คณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซและท่าอากาศ ยานนานาชาติโอซาก้า เมื่อว…

AOT International Affairs 2019

  ในวันนี้ (19 ก.ย.62) น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “AOT Internati…

AOT International Affair 2019

ในวันนี้ (19 ก.ย.62) น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “AOT International Af…

ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผชม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วม…

ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยนายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นายการันต์ ธ…

MUC-AOT Management Exchange 2019                 

MUC-AOT Management Exchange 2019                            น.ส. ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.นางศรัญญา บ…

ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia-Pacific Regional Board

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia- Pacific Region…

LGG-AOT Executive Meeting 2019

ทอท.เข้าร่วมการประชุม LGG-AOT Executive Meeting 2019 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการเข้าเยี่ยมคารวะ…