ธุรกิจของ ทอท.

สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานไทย
Suvarnabhumi Airport
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานหาดใหญ่่
ท่าอากาศยานภูเก็ต

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 หนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

ท่าอากาศยานดอนเมือง
222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ท่าอากาศยานเชียงใหม่
60 ถนนมหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
404 หมู่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ท่าอากาศยานหาดใหญ่
99 หมู่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 90115

ท่าอากาศยานภูเก็ต
222 หมู่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

0.4 แผนที่ ท่าอากาศยาน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 แปลงสภาพจาก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (Corporatization) และใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “AOT” ทอท. ประกอบธุรกิจให้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทยเท่านั้น โดยมี 6 ท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 101 ล้านคนต่อปี และรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 2.67 ล้านตันต่อปี โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

รายได้หลักของ ทอท.

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน
(Aeronautical Revenue)

icon_ค่าบริการสนามบิน

ค่าบริการสนามบิน

icon_ค่าบริการผู้โดยสาร

ค่าบริการผู้โดยสารขาออก

icon_ค่าบริการเครื่องอำนวย

ค่าบริการ
เครื่องอำนวยความสะดวก

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน
(Aeronautical Revenue)

icon_money-bag

รายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์

icon_buliding

ค่าเช่าสำนักงาน
และค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

icon_รายได้เกี่ยวข้องกับการบริการ

รายได้เกี่ยวกับการบริการ

กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ทอท. โดยผู้ประกอบการภายนอก

Ramp Services

การบริการภาคพื้นดิน

รถลีมูซีน

รถลีมูซีน

Ramp Services

บริการร้านค้าปลีก

Ramp Services

สิ่งอำนวยความสะดวก
ในการเก็บสินค้า

Ramp Services

การบริการภาคพื้นดิน

Ramp Services

บริการที่จอดรถ

Ramp Services

สิ่งอำนวยความสะดวกประเภทอื่น ๆ

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่ดำเนินงานให้บริการและอํานวยความสะดวกในพื้นที่ดำเนินงานของ ทอท.