การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายธรรมาภิบาล

นโยบายธรรมาภิบาลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) (ทอท.) 

คณะกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เห็นชอบให้ ทอท. กำหนดนโยบายธรรมาภิบาล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ทอท. ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ ทอท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและ บริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

คณะกรรมการ ทอท. มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของ ทอท. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของ ทอท. ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลการบริหารงานเพื่อให้งาน มีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดและดำเนินการตามหลักการและนโยบายธรรมาภิบาลตามที่กำหนดไว้ดังนี้
นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท.

ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของ ทอท.

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ ทอท.

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายรัฐวิสาหกิจ

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2567

AOT’s Clawback Provision