จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ทอท. ได้ดําเนินงานโดยยึดมั่นบนหลักจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของมาตรฐานทางจริยธรรมของรัฐวิสาหกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบาย

ทอท. กําหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงาน และได้กําหนดนโยบายธรรมาภิบาล นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ ทอท. ซึ่งระบุอยู่ใน “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2565” และได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติภายในองค์กร นอกจากนี้ ทอท. มีความมุ่งมั่นต่อการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการ โดยกําหนด “แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.” เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าของ ทอท. ดําเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิ มนุษยชน ดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง และคํานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงาน ผ่านการกํากับดูแลกิจการและแนวทางการปฏิบัติที่ดี

ประเด็น นโยบาย
การทุจริตคอร์รัปชันและสินบน
 • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
 • ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
 • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ.2565
  • 5.14 จรรยาบรรณว่าด้วยการรับการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า ทอท.
 • การเลือกปฏิบัติ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565
  • 5.4 จรรยาบรรณของพนักงาน หัวข้อ 5.4.3.6
  • 5.8 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน หัวข้อ 5.8.8
  • 5.6 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้บริการ หัวข้อ 5.6.2
  การรักษาความลับของข้อมูล
 • ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2554
  • 5.15 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ
  • 5.16 จรรยาบรรณว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
 • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565
  • 5.13 จรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  การแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และการกีดกันทางการค้า
 • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565
  • 5.7 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หัวข้อ 5.7.2
  • 5.19 จรรยาบรรณว่าด้วยการจัดหาพัสดุ หัวข้อ 5.19.7
  การฟอกเงิน และการใช้ข้อมูลภายใน โดยมิชอบ
 • ประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554
 • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565
  • 5.15 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ
  • 5.16 จรรยาบรรณว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
  การจัดการสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย
 • คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565
  • 5.9 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมลับ
  • 5.17 จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
  การแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียน ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสของ ทอท.*

  * ทอท. กําหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสด้านจริยธรรมในการดําเนินงานอย่างเป็นทางการ เพื่อติดตามและดําเนินการ แก้ไขทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง

  แนวทางการจัดการ

  ทอท. ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงด้านการละเมิดจรรยาบรรณและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น จึงกําหนดให้พนักงานและคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามแนวปฏิบัติและนโยบายของ ทอท. อย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อป้องกันผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีส่วนงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการองค์กรและกํากับดูแลกิจการ และฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการทุจริต ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติและช่องทางสื่อสารดังนี้

  แนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

  ทอท. ได้กําหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้บุคลากรของ ทอท. ยึดถือโดยมีเนื้อหาสําคัญดังนี้

  ไม่ข้องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน
  ทั้งทางตรงและอ้อม

  งดรับของขวัญที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรือการดําเนินงานของบริษัท

  มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และ ประเมินความสามารถบุคลากรที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน

  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

  มีการรายงานผลสอบทานและทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

  จัดช่องทางการรายงานและคุ้มครองพนักงานที่รายงานการทุจริต

  มีการสื่อสารนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชน

  มีระบบการควบคุมภายในและการเก็บหลักฐานเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

  การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท.

  ทอท. มีแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตตาม คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ ทอท. ดังนี้

  1

  กระบวนการป้องกันการทุจริต

  2

  กระบวนการป้องกันการทุจริต

  3

  กระบวนการตอบสนองต่อ
  การทุจริตที่เกิดขึ้น

  • กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
  • สื่อสารและอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
  • การสอบทานประวัติบุคลากรและบุคคลที่สามเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสื่อสารข้อกังวล
  • มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในที่เข้มแข็ง
  • กลไกการแจ้งเหตุหรือเบาะแสการทุจริต
  • การตรวจสอบและการติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริต
  • กำหนดกระบวนการสอบสวนภายในองค์กร
  • มีมาตรการแก้ไขเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น
  • กำหนดบทลงโทษและความรับผิดชอบ
  • มีแนวปฏิบัติด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านการทุจริต

  ช่องทางในการสื่อสารจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลที่ดีของ ทอท.

  ช่องทางในการสื่อสารจรรยาบรรณ

  ช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและการทุจริต

  • จดหมายถึงผู้อำนวยการฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการทุจริต
   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
  • อีเมล: anti-corruption_center@airportthai.co.th
  • เว็ปไซต์: https://www.airportthai.co.th/th/แจ้งเบาะแสการทุจริต

  ทั้งนี้ ทอท. จะปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายกำหนด

  ทบทวน ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567