Good Corporate Governance

Code of Conduct

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทอท.

ด้วยกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จะนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร รวมทั้งคุ้มครองผลประโยชน์ของผลเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

กิจการที่สำคัญประการหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือการกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อให้ กรรมการผู้บริหาร  และพนักงาน มีข้อตกลงร่วมกันในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมหรือ ธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามให้เกิดขึ้นในองค์กร

AOT Code of Conduct