Joint Work Activities

AOT – IGA Meeting and Airport Visit at Istanbul Airport

By chanatip | 04/02/2020

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ตามคำเชิญของ Mr. Kadri Samsunlu ตำแหน่ง Chief Executive Officer เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการท่าอากาศยานและระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมท่าอากาศยานอิสตันบูลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 200 ล้านคนต่อปีเมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 และได้เปิดให้บริการในระยะแรกตั้งแต่เดือน เม.ย.62 เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 90 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ท่าอากาศยานอิสตันบูลมีจุดเด่นในด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและการบริการของท่าอากาศยาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทอท.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และ นำประสบการณ์การบริการของท่าอากาศยานอิสตันบูล มาศึกษาข้อมูลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันผ่าน AOT Airports Application การเพิ่มสายการบินใหม่และจำนวนเที่ยวบิน แนวทางการรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ (International Cargo Permanent Route) ของ ทสภ.ต่อไป…

Airports Company South Africa (ACSA) ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคณะผู้แทน ทอท.

By chanatip | 22/11/2019

เมื่อวันที่ 21 – 22 พ.ย.62 คณะผู้แทนของบริษัท Airports Company South Africa (ACSA) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมี Ms.Thabile Mathe ตำแหน่ง Chief Strategy and Performance Officer และ Mr.Wasfie Ismail ตำแหน่ง Senior Specialist Corporate Strategy ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคณะผู้แทน ทอท. ในหัวข้อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และ การบริหารจัดการบริษัทลูกของ ทอท. โดยมี นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. พร้อมด้วยผู้แทน ฝกอ.และ ฝพธ.ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลดังกล่าว ภายหลังจากเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมชม ทดม. อนึ่ง ACSA ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท.เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.61…

ผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ทอท.

By chanatip | 15/11/2019

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.62 นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางวันพร บัวศรี ชญอ. พร้อมด้วยผู้แทนจาก ฝพร. และ ฝพธ. ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนของ Kansai Airports (KAP) ซึ่งมี Mr. Jon Ebina ตำแหน่ง Executive Officer, Deputy-CAO, Ms. Ritsuko Tajima ตำแหน่ง Group Leader, HR Management and Development และ Ms. Karen Hirano ตำแหน่ง Staff of HR Management and Development ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร ภารกิจและความรับผิดชอบของส่วนงาน บทบาทของสำนักงานใหญ่และส่วนงานของท่าอากาศยาน รวมถึงบริษัทในเครือของ ทอท. ณ ห้องประชุม AOB 4…

ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service

By chanatip | 25/09/2019

คณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซและท่าอากาศ ยานนานาชาติโอซาก้า เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอ irports (KIX) และได้มีโอกาสพูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ AOT Digital Platform แก่ Mr.Yoshiyuki Yamaya และ Mr.Benoit Rulleau พร้อมเขิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานานาชาติคันไซและท่าอากาศยานของ ทอท. พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน นายนิตินัย สิริสมรรถการ กอญ.,ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก., นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท., นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท.และ คณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service ณ Hotel Nikko Kansai Airport ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.Hiroshi…

ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

By chanatip | 30/08/2019

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผชม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Hideharu MIYAMOTO ตำแหน่ง Senior Executive Officer, Narita International Airports Corporation (NAA) และคณะผู้บริหาร NAA ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการของท่าอากาศยานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการท่าอากาศยาน อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ NAA เมื่อวันที่ 8 ก.ค.53        

ทอท.เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

By chanatip | 26/08/2019

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยนายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท.และคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Liu Shaocheng ตำแหน่ง Secretary of Committee for Discipline Inspection และ Chairman of Labour Union of Beijing Capital International Airport (BCIA) และคณะผู้บริหาร BCIA ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการของท่าอากาศยานโดยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน รวมถึงการบริหารจัดการบริเวณเคาเตอร์สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินและบริเวณชานชาลา เพื่อลดความแออัดของบริเวณดังกล่าว อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ BCIA…

MUC-AOT Management Exchange 2019

By chanatip | 26/07/2019

น.ส. ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก. สนกต. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้เข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับบริหารกับคณะผู้บริหารของ Munich Airport (MUC) (MUC-AOT Management Program 2019) ณ ท่าอากาศยานมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวข้อ Digital Platform for Passenger and Operations, AOCC/A – CDM และ Airport Commercial Plan ระหว่างวันที่ 7 – 15 ก.ค.62 อนึ่งท่าอากาศยานมิวนิกเป็นท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ ทอท.เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.52 ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ได้รับรางวัล Five Stars Airport เป็นแห่งแรกในยุโรปในปี 58 และได้รับการจัดอันดับเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดของโลกอันที่ 7 นอกจากนี้ ในปี…

AOT attended a meeting on Incheon Smart Airport Master Plan and Mobile Personal Assistant System at IIAC, Republic of Korea

By jatuporn | 26/03/2019

[:en] On 25 March 2019 , Mr.Prasong Poontaneat, AOT Chairman of the Board of Director along with General Supavat Cherdtham, AOT Expert, Dr.Nitinai Sirismatthakarn, President of AOT and AOT executives attended a meeting on “Incheon Smart Airport Master Plan” and “Mobile Personal Assistant System” and joined the airport terminal 1 & 2 tour at Incheon…

Information Exchange with Narita International Airport Corporation (NAA) delegates

By jatuporn | 22/03/2019

[:en] On 20 March 2019, Ms.Saranya Boonyawattana, Executive Vice President of Foreign Affairs Office and Ms.Latchida Apaphant, Vice President of Corporate Strategy Department attended a meeting with representatives of Narita International Airport Corporation (NAA) lead by Mr.Shinichiro Motomiya, Vice President and followed by Mr.Katsuicchi Samejima, Senior Manager and Mr.Yuuki Kubota, Supervisor from International Affairs and…

President of AOT attended the meeting on "Turning from State Administration to the State Enterprise Model"

By jatuporn | 14/03/2019

[:en]On the 14 March 2019, Mr.Nitinai Sirismatthakarn, President of AOT was invited by Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) to share his knowledge on the “Turning from State Administration to the State Enterprise Model” to the executives and staff of AOL on the occasion that AOL plans to turn into a State…