คณะผู้แทน ทอท.เข้าศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

[:en]คณะผู้แทน ทอท.โดยมี นายชยาศิส บำรุงสวัสดิ์ ผอก.ฝวค.เป็นหัวหน้าคณะพร้อมผู้แทนจาก ทสภ., ทดม., ทภก., ฝพธ.,ฝบธ., ฝผพ., ฝวศ..ฝงป., ฝบช.และ ฝกต.เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Airport Development & Planning, Technology and Innovation for Passenger Services, Commercial Operations and Development Trends และ International Business ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (IIAC)โดยมี Mr. Won Park, Director of International Relations เป็นผู้แทนของ (IIAC) ให้การต้อนรับระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.61
 
ทั้งนี้การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ฯ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง ทอท.กับท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ซึ่ง Incheon International Airport Corporation  ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท.เมื่อ 23 ก.พ.53
*************************
ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร 0 2132 2292
โทรสาร 0 2132 2245
[:]