ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service

คณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซและท่าอากาศ ยานนานาชาติโอซาก้า

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอ

irports (KIX) และได้มีโอกาสพูดคุยและแนะนำเกี่ยวกับโครงการ AOT Digital Platform แก่ Mr.Yoshiyuki Yamaya และ Mr.Benoit Rulleau พร้อมเขิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในการเดินทางผ่านท่าอากาศยานานาชาติคันไซและท่าอากาศยานของ ทอท.

พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน นายนิตินัย สิริสมรรถการ กอญ.,ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก., นายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท., นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท.และ คณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service ณ Hotel Nikko Kansai Airport ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr.Hiroshi Nishio, Corporate Executive Vice President, Chief Administration Officer และ Mr.Koji Ishikawa, Executive Officer, General Manager of Kansai Airports Operation เป็นหัวหน้า คณะผู้แทนของท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ในการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าว

นอกจากนี้ในวันที่ 26 ก.ย.62 ผู้บริหารระดับสูงและคณะผู้แทน ทอท.ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานาชาติโอซาก้า (อิตามิ) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีการในการบริหารจัดการชานชาลาและบริเวณเคาเตอร์เช็คอินอีกด้วย

อนึ่งบริษัท Kansai Airports ซึ่งเป็นผู้บริหารท่าอากาศยาน 3 แห่งในภูมิภาคคันไซ ได้แก่
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานโอซากา(อิตามิ) และท่าอากาศยานโกเบ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement ) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57

*************************
ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร 0 2132 2292
โทรสาร 0 2132 2245