ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia-Pacific Regional Board

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. เข้าร่วมการประชุม 27th ACI Asia- Pacific Regional Board ในฐานะกรรมการ ACI Asia-Pacific ณ Hong Kong SkyCity Marriott Hotel
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้ประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงผลักดันและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการนี้ Mr.Seow Hiang Lee, President, ACI Asia-Pacific Regional Board ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รญศ.เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Regional Board เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุในเดือนต.ค.62