ทอท.จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ภายใต้แนวคิด Collaboration towards Successful Future

[:en][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
ทอท.จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ภายใต้แนวคิด Collaboration towards Successful Future
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ภายใต้แนวคิด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในอนาคต (Collaboration towards Successful Future)
ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.กับท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก และท่าอากาศยานใน ASEAN+6 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และมีการบรรยายพิเศษ โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Mr.Arun Mishra, Regional Director of ICAO (International Civil Aviation Organization) Asia and Pacific Office และดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่งในยุคแห่งการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนี้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริการที่ต้องคำนึงถึงการตอบสนอง ความคาดหวังด้านบริการที่หลากหลายควบคู่ไปกับเงื่อนไขเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการบริการที่สูงกว่ามาตรฐาน อีกทั้งปัจจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการบินและการบริการ ทำให้องค์กรท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางประเด็นท้าทายและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จากการคาดการณ์ใน 3 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมท่าอากาศยานทั่วโลกจะมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 157.2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรูปแบบรายได้ของธุรกิจท่าอากาศยานจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินมากขึ้น เช่น การพัฒนาพื้นที่รองรับธุรกิจที่เสริมสร้างความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นเมืองใหม่เกิดขึ้นมา มีร้านค้า ภัตตาคาร กิจกรรมสันทนาการและที่พัก เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของการเดินทางที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โครงข่ายท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.มีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 14 โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า 110 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 83.5 ล้านคน ดังนั้น ขณะนี้ ทอท.มีแผนลงทุนสำหรับพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้าในวงเงินประมาณ 1.94 แสนล้านบาท และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 181 ล้านคนต่อปี โดยปัจจุบันนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปีภายในปี 2562 ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารสูงกว่า ร้อยละ 40 และจำนวนเที่ยวบิน กว่าร้อยละ 30 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำอันดับ 1 ของโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 30 ล้านคน เป็น40 ล้านคนต่อปี สำหรับท่าอากาศยานในภูมิภาคก็อยู่ระหว่างการพัฒนาและขยาย ขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2578 หรืออีก 20 ปีข้างหน้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศจะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง 120 ล้านคนต่อปี และจำนวนเที่ยวบินเกือบ 600,000 เที่ยวบินต่อปี นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาค จากเดิมประเทศพัฒนาแล้ว มีความนิยมเดินทางระยะไกล (Long-haul route) และเดินทางด้วยสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airline) เปลี่ยนเป็นประเทศเกิดใหม่ที่นิยมเดินทางระยะใกล้และเดินทางด้วยอากาศยานขนาดเล็กในเส้นทางบินแบบจุดต่อจุด (Point to Point) ดังนั้น ท่าอากาศยานต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาร่วมมือกัน ระหว่างท่าอากาศยานแทนการบริหารงานแบบระบบท่าอากาศยานเดียว (Single Airport Model)
การจัดประชุมอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในอนาคต (Collaboration towards Successful Future) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานชั้นนำต่าง ๆ ได้มาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ท่าอากาศยานมิวนิค ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และท่าอากาศยานโอซาก้า ซึ่งล้วนแต่เป็น ท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จด้านคุณภาพการบริการ และการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่จะมีการอภิปรายภายในงาน เช่น หัวข้อความท้าทาย ในปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ ท่าอากาศยานในอนาคต (The Current Challenges and Future Trends in Airport Business) คือ การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย (Terrorism) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology) โลกาภิวัตน์ (Globalization) การเติบโตของประเทศในซีกโลกตะวันออก (Power Shift Eastwards) การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment)
การเพิ่มโอกาสของผู้โดยสารในการสัมผัสประสบการณ์การให้บริการอย่างดีเยี่ยมของท่าอากาศยาน (Enhancing Passenger Experience for Airport Service Excellence)
แนวโน้มธุรกิจท่าอากาศยานในอนาคตซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของท่าอากาศยาน (Future Trends for Generating Airport Revenues)
ปัจจุบัน ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) โดยมีวัตถุประสงค์ ในด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน (Information Exchange) การส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน (Staff Training and Exchange) การต้อนรับและศึกษาดูงาน (Airport Visit) การประชุม (Regular Meeting) และความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation) โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 มาจนถึงปัจจุบัน มีองค์กรบริหารท่าอากาศยานทั่วโลกที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน 11 องค์กร โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสิ้น 15 แห่งจาก 8 ประเทศใน 4 ภูมิภาค ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารจากท่าอากาศยานกว่า 8 แห่ง เข้าร่วมการอภิปราย ได้แก่ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. Dr.Michael Kerkloh, President & CEO of Flughafen Munchen GmbH (FMG) ผู้บริหาร ท่าอากาศยานมิวนิค, Mr.Makoto Natsume, President & CEO of Narita International Airport, Mr.Han Zhiliang, President & CEO of Beijing Capital International Airport Company Limited (BCIA), Mr.Somboun Daosavanh, Director General of Lao Airports Authority, Mr.Sulaiman Zainul Abidin, COO of Pioneer Aerodrome Services Company Limited & Yangon Aerodrome Services Company Limited, Mr.Yoshiyuki Yamaya, CEO of Kansai Airports และ Mr.Wang Jijea, Vice President of Shanghai Airport Authority รวมทั้งมีผู้ดำเนินการอภิปรายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน คือ Dr.Pierre Coutu, President of Aviation Strategies International, Ms.Theresa Fleidl, Vice President in HR Marketing and Head of Sister Airport Office, Munich Airport และ Mr.Gordon Hamilton, Senior Vice – President, Airport Business Operations, Aviation Strategies International ดร.นิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.เชื่อมั่นว่าการประชุมเชิงอภิปรายครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงมองเห็นโอกาสในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางธุรกิจกับ ท่าอากาศยานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของท่าอากาศยานต่างๆ ดังกล่าว
การประชุม NKIAC – AOT Executive Meeting 2016 ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ.59
นายประสงค์ พูลธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. พร้อมทั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ทอท. และคณะผู้บริหารระดับสูง NKIAC โดยมี Mr.Keeichi ANDO, President&CEO เป็นหัวหน้าคณะ มาประชุมผู้บริหารระดับสูงระหว่าง NKIAC และ ทอท.  (NKIAC – AOT Executive Meeting 2016) ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ.59 โดย ทอท.เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ณ คุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทารา บูทิค คอลเลคชั่น (Khum Phaya Resort & Spa Centara Boutique Collection) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.และ NKIAC และส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Exchange of Best Practice) ในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่การพัฒนาการบริหารจัดการท่าอากาศยานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศร่วมกันอีกด้วย
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/11.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/12.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/13.png” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”] [/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][:th][et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
ทอท.จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ภายใต้แนวคิด Collaboration towards Successful Future
วันที่ 26 ก.ค. 2559 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2559 ภายใต้แนวคิด การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในอนาคต (Collaboration towards Successful Future)
ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.กับท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลก และท่าอากาศยานใน ASEAN+6 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และมีการบรรยายพิเศษ โดยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Mr.Arun Mishra, Regional Director of ICAO (International Civil Aviation Organization) Asia and Pacific Office และดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการบินเป็นธุรกิจที่มีบทบาทอย่างยิ่งในยุคแห่งการเชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจนี้ ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบอย่างรวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านบริการที่ต้องคำนึงถึงการตอบสนอง ความคาดหวังด้านบริการที่หลากหลายควบคู่ไปกับเงื่อนไขเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการบริการที่สูงกว่ามาตรฐาน อีกทั้งปัจจัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการบินและการบริการ ทำให้องค์กรท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางประเด็นท้าทายและแนวโน้มอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จากการคาดการณ์ใน 3 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมท่าอากาศยานทั่วโลกจะมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 157.2 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรูปแบบรายได้ของธุรกิจท่าอากาศยานจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินมากขึ้น เช่น การพัฒนาพื้นที่รองรับธุรกิจที่เสริมสร้างความสะดวกสบายของผู้โดยสารเป็นเมืองใหม่เกิดขึ้นมา มีร้านค้า ภัตตาคาร กิจกรรมสันทนาการและที่พัก เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของการเดินทางที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา โครงข่ายท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท.มีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 14 โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้นกว่า 110 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 83.5 ล้านคน ดังนั้น ขณะนี้ ทอท.มีแผนลงทุนสำหรับพัฒนาท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท.ระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้าในวงเงินประมาณ 1.94 แสนล้านบาท และเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 181 ล้านคนต่อปี โดยปัจจุบันนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 90 ล้านคนต่อปีภายในปี 2562 ในขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารสูงกว่า ร้อยละ 40 และจำนวนเที่ยวบิน กว่าร้อยละ 30 ในปีที่ผ่านมา ทำให้ก้าวขึ้นมาเป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำอันดับ 1 ของโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 30 ล้านคน เป็น40 ล้านคนต่อปี สำหรับท่าอากาศยานในภูมิภาคก็อยู่ระหว่างการพัฒนาและขยาย ขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในปี 2578 หรืออีก 20 ปีข้างหน้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศจะมีจำนวนผู้โดยสารมากถึง 120 ล้านคนต่อปี และจำนวนเที่ยวบินเกือบ 600,000 เที่ยวบินต่อปี นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาค จากเดิมประเทศพัฒนาแล้ว มีความนิยมเดินทางระยะไกล (Long-haul route) และเดินทางด้วยสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-service airline) เปลี่ยนเป็นประเทศเกิดใหม่ที่นิยมเดินทางระยะใกล้และเดินทางด้วยอากาศยานขนาดเล็กในเส้นทางบินแบบจุดต่อจุด (Point to Point) ดังนั้น ท่าอากาศยานต่างๆ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและ เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยหันมาร่วมมือกัน ระหว่างท่าอากาศยานแทนการบริหารงานแบบระบบท่าอากาศยานเดียว (Single Airport Model)
การจัดประชุมอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2016 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อความสำเร็จในอนาคต (Collaboration towards Successful Future) ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานชั้นนำต่าง ๆ ได้มาเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เช่น ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ท่าอากาศยานมิวนิค ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ และท่าอากาศยานโอซาก้า ซึ่งล้วนแต่เป็น ท่าอากาศยานชั้นนำระดับโลกที่ประสบความสำเร็จด้านคุณภาพการบริการ และการดำเนินงานทางธุรกิจ โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่จะมีการอภิปรายภายในงาน เช่น หัวข้อความท้าทาย ในปัจจุบันและแนวโน้มของธุรกิจ ท่าอากาศยานในอนาคต (The Current Challenges and Future Trends in Airport Business) คือ การก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย (Terrorism) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Technology) โลกาภิวัตน์ (Globalization) การเติบโตของประเทศในซีกโลกตะวันออก (Power Shift Eastwards) การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment)
การเพิ่มโอกาสของผู้โดยสารในการสัมผัสประสบการณ์การให้บริการอย่างดีเยี่ยมของท่าอากาศยาน (Enhancing Passenger Experience for Airport Service Excellence)
แนวโน้มธุรกิจท่าอากาศยานในอนาคตซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของท่าอากาศยาน (Future Trends for Generating Airport Revenues)
ปัจจุบัน ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) โดยมีวัตถุประสงค์ ในด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างท่าอากาศยาน (Information Exchange) การส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน (Staff Training and Exchange) การต้อนรับและศึกษาดูงาน (Airport Visit) การประชุม (Regular Meeting) และความร่วมมือทางธุรกิจ (Business Cooperation) โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 มาจนถึงปัจจุบัน มีองค์กรบริหารท่าอากาศยานทั่วโลกที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจำนวน 11 องค์กร โดยมีท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งสิ้น 15 แห่งจาก 8 ประเทศใน 4 ภูมิภาค ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหารจากท่าอากาศยานกว่า 8 แห่ง เข้าร่วมการอภิปราย ได้แก่ ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. Dr.Michael Kerkloh, President & CEO of Flughafen Munchen GmbH (FMG) ผู้บริหาร ท่าอากาศยานมิวนิค, Mr.Makoto Natsume, President & CEO of Narita International Airport, Mr.Han Zhiliang, President & CEO of Beijing Capital International Airport Company Limited (BCIA), Mr.Somboun Daosavanh, Director General of Lao Airports Authority, Mr.Sulaiman Zainul Abidin, COO of Pioneer Aerodrome Services Company Limited & Yangon Aerodrome Services Company Limited, Mr.Yoshiyuki Yamaya, CEO of Kansai Airports และ Mr.Wang Jijea, Vice President of Shanghai Airport Authority รวมทั้งมีผู้ดำเนินการอภิปรายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการบินและท่าอากาศยาน คือ Dr.Pierre Coutu, President of Aviation Strategies International, Ms.Theresa Fleidl, Vice President in HR Marketing and Head of Sister Airport Office, Munich Airport และ Mr.Gordon Hamilton, Senior Vice – President, Airport Business Operations, Aviation Strategies International ดร.นิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ทอท.เชื่อมั่นว่าการประชุมเชิงอภิปรายครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงมองเห็นโอกาสในการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานหรือการให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมถึงการริเริ่มโครงการความร่วมมือทางธุรกิจกับ ท่าอากาศยานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารของท่าอากาศยานต่างๆ ดังกล่าว
การประชุม NKIAC – AOT Executive Meeting 2016 ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ.59
นายประสงค์ พูลธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. พร้อมทั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ทอท. และคณะผู้บริหารระดับสูง NKIAC โดยมี Mr.Keeichi ANDO, President&CEO เป็นหัวหน้าคณะ มาประชุมผู้บริหารระดับสูงระหว่าง NKIAC และ ทอท.  (NKIAC – AOT Executive Meeting 2016) ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.พ.59 โดย ทอท.เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ณ คุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทารา บูทิค คอลเลคชั่น (Khum Phaya Resort & Spa Centara Boutique Collection) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.และ NKIAC และส่งเสริมการดำเนินงานภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Exchange of Best Practice) ในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่การพัฒนาการบริหารจัดการท่าอากาศยานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศร่วมกันอีกด้วย
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row admin_label=”Row”][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/11.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/12.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″][et_pb_image admin_label=”Image” src=”http://corporate.airportthai.co.th/storage/2016/08/13.png” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off” use_overlay=”off” animation=”left” sticky=”off” align=”left” force_fullwidth=”off” always_center_on_mobile=”on” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][:]