การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างท่าอากาศยานมิวนิคและ ทอท.

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างท่าอากาศยานมิวนิคและ ทอท.
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างท่าอากาศยานมิวนิคและ ทอท. ตามโครงการ MUC – AOT Executive Meeting & Management Exchange Program 2016 ทอท.กับ FMG ได้กำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร(Management Exchange) เป็นกิจกรรมประจำปีที่ทำร่วมกันภายใต้ SAA เพื่อให้ผู้บริหารทั้งสองฝ่ายได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้และพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 57 คณะผู้บริหารระดับสูงของ MUC จำนวนรวม 15 คน นำโดย Dr. Michael Kerkloh, President and Chief Executive Officer ได้เดินทางมาประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (MUC Outgoing Program: Management Exchange 2014) กับผู้บริหารระดับสูงของ ทอท.เมื่อวันที่ 26-31 ม.ค.57 ณ ทสภ. จากนั้นในปีงบประมาณ 58 คณะผู้บริหารระดับสูงของ ทอท. จำนวน 21 คน นำโดย ผอญ.ได้เดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (MUC Outgoing Program: Management Exchange 2015) เมื่อวันที่ 6-10 ก.ค.58 ณ MUC สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และในปีงบประมาณ 59 ถึงกำหนดที่ ทอท.จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่าง MUC และ ทอท. ตามโครงการ MUC – AOT Executive Meeting & Management Exchange Program 2016 ที่ประเทศไทย