AOT International Affair 2019

ในวันนี้ (19 ก.ย.62) น.ส.ศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ.เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการ “AOT International Affairs 2019” และบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของ ทอท.กับการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐวิสาหกิจไทย โดยผู้บริหารจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ ได้แก่ นายภูวดา ตฤษณานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ EGATi นายวิศาล ชวลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดต่างประเทศ PTTOR น.ส.ภัทรา สุวรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กฟน. และ นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. และการนำเสนอผลงาน Airports Visit ณ ท่าอากาศยานมิวนิก, ปักกิ่ง , เซี่ยงไฮ้ผู่ตง และ นาริตะ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ทอท.เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ทอท. (Auditorium) ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประสบการณ์และความรู้ของคณะผู้แทน ทอท. ในบทบาทผู้เข้าร่วมประชุมกรรมการ ผู้บรรยายองค์กรและสมาคมในเวทีสากล รวมทั้งการเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานภายใต้ Sister Airport Agreement และการจัดการประชุม Management Exchange ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยานผ่านการเรียนรู้จากท่าอากาศยานนานาชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้การบริหารงานของ ทอท.ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ทอท.ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการต่างๆ จากต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป