เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2563

และเนื้อหาบนเว็บไซต์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นและผลดำเนินงาน

ด้านความยั่งยืนของ ทอท. โดยเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2563

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ต่อเนื่องจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2562

ในปีก่อนหน้า ซึ่งมีขอบเขตการรายงานสอดคล้องตามรายงาน

ประจำปีของ ทอท. ครอบคลุมสำนักงานใหญ่

และ 6 ท่าอากาศยาน ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่

  • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • ท่าอากาศยานดอนเมือง
  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
  • ท่าอากาศยานหาดใหญ่
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต
  • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

จัดทำตามแนวทางการรายงานระดับสากล

Global Reporting Initiative (GRI Standards) แบบทางเลือกหลัก (Core)

และแนวทางการรายงานระดับสากล  ตามกลุ่มอุตสาหกรรม GRI Airport

Operators Sector Supplement (AOSS)  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs)

โดยมีพื้นฐานการจัดทำรายงาน บนหลัก 4 ประการ คือ

  1. การพิจารณาบริบทแห่งความยั่งยืน
  2. การประเมินประเด็นที่มีสาระสำาคัญ
  3. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
  4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการจัดทำรายงาน
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้