ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA)

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.63 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ของบริษัท İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. (İGA) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ตามคำเชิญของ Mr. Kadri Samsunlu ตำแหน่ง Chief Executive Officer เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการบริหารและการจัดการท่าอากาศยานและระบบการขนส่งสินค้าทางอากาศของท่าอากาศยาน พร้อมเยี่ยมชมท่าอากาศยานอิสตันบูลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ถึง 200 ล้านคนต่อปีเมื่อโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเสร็จสมบูรณ์ในปี 2571 และได้เปิดให้บริการในระยะแรกตั้งแต่เดือน เม.ย.62 เพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 90 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานอิสตันบูลมีจุดเด่นในด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและการบริการของท่าอากาศยาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งทอท.สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และ นำประสบการณ์การบริการของท่าอากาศยานอิสตันบูล มาศึกษาข้อมูลในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานของ ทอท. รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกันผ่าน AOT Airports Application การเพิ่มสายการบินใหม่และจำนวนเที่ยวบิน แนวทางการรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ (International Cargo Permanent Route) ของ ทสภ.ต่อไป นอกจากนี้ ทอท. มีแผนที่จะลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานระหว่าง ทอท.กับ บริษัท İGA ภายในปีงบประมาณ 2563 นี้

อนึ่ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานมีกรอบกิจกรรมความร่วมมือจำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย การประชุมร่วมกันเป็นประจำ (Regular Meeting) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Exchange of Information) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดร่วมกัน (Joint Marketing and Promotion) และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานของพนักงาน (Joint Work Activities)

********************
ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร 0 2535 5524