การประชุม AOT – ACV Expert Meeting 2023

การประชุม AOT – ACV Expert Meeting 2023

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 นายเสฐียรพล เสถียรสวัสดิ์ ผอก.ฝพธ. และนางสาวดุจดาว โกศัลวัฒน์ รอก.ฝปต.

พร้อมคณะผู้แทนจาก ฝพธ. ฝขอ.ทสภ.และ ฝปต.ให้การต้อนรับ Mr. Truong Trung Thanh ตำแหน่ง Deputy Director,

Long Thanh International Airport Operational Readiness and Airport Transfer (ORAT) Unit

ของท่าอากาศยาน Long Thanh International Airport ละคณะผู้แทนจาก Airports Corporation of Vietnam (ACV)

ซึ่งได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม AOT – ACV Expert Meeting 2023 ในหัวข้อ Airport Aeronautical and Non-Aeronautical Business

 

พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่อง Airlines Marketing, Structure of Revenue Streams,

How to choose Concession Model and Revenue Model to Maximize Profit และ Cargo Business

ณ ห้องประชุม AOB 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทสภ. (AOB) พร้อมกันนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่เชิงพาณิชย์ ณ อาคารผู้โดยสาร ทสภ.

 

 

--------------------------------------------

 

 

อนึ่ง ทอท.และ ACV ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการตามกรอบความร่วมมือ เช่น การเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยาน (Airport Visit) การประชุมระดับผู้บริหาร (Executive Meeting) และระดับผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting) รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice Sharing) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติการท่าอากาศยานต่อไป

 

 

-------------------------------------------------

Video not specified. Please select one to display.
logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information