การประชุม AOT – MUC Follow up Meeting 2023 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน Information Technology และ Innovation Digitalization

การประชุม AOT – MUC Follow up Meeting 2023 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ด้าน Information Technology และ Innovation Digitalization

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. (สายงานยุทธศาสตร์ (สงยศ.)) และนางศรัญญา บุณยวัทน์

ผู้อำนวยการสำนักิจการต่างประเทศ ทอท.  พร้อมคณะผู้แทน ทอท. ให้การต้อนรับ Mr. Jan-Henrik ANDERSSON

ตำแหน่ง Chief Commercial and Security และคณะผู้แทนจากท่าอากาศยานมิวนิก ในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม

AOT–MUC Follow up Meeting 2023 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. เพื่อติดตามความคืบหน้าในการนำผลจากการประชุม

MUC – AOT Management Exchange 2023 ณ ท่าอากาศยานมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566  ในหัวข้อเรื่อง Cyber Security, Digital Strategy,

Service Excellence and Hub Operation Center ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 

นอกจากนี้ระหว่างการมาเยือนมีกำหนดจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management System: BCMS) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

กับ สงยศ. และ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 

ด้วยการประชุมดังกล่าว เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement (SAA))

ที่กำหนดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระดับผู้บริหาร (Management Exchange)

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารทั้งสองฝ่าย

ได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในหัวข้อที่สนใจร่วมกัน

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการท่าอากาศยานในอนาคตต่อไป

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

For more information

ทิ้งข้อความไว้