ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และโอกาสทางธุรกิจของ ทอท.

ทอท.มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการบินหลักในภูมิภาค ซึ่งสะท้อนได้จากอัตราการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งท่าอากาศยานดอนเมืองที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่รองรับสายการบินต้นทุนต่ำอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของ ทอท.

ปี 2559 ทอท.ได้ประสานความร่วมมือกับท่าอากาศยานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายใต้แนวคิดการเป็น“เขตการผลิตเดียวตลาดเดียว” (Single Market and Production Base) มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีสามารถใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบแรงงานรวมทั้งมีการกำหนดระดับมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์กฎระเบียบร่วมกันเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ผ่านการกระชับความสัมพันธ์และการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรบริหารท่าอากาศยานของประเทศต่างๆในภูมิภาค เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกำหนดนโยบายร่วมกัน และส่งเสริมโอกาสหรือความร่วมมือทางธุรกิจ