เกี่ยวกับรายงาน

เกี่ยวกับ

รายงานฉบับนี้

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการท่าอากาศยาน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

airport-sustain3

ทอท. จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 เพื่อสื่อสารความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการระบุแนวทางการจัดการผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขี้นจากการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้แนวคิด "Rise Together"

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 และเนื้อหาบนเว็บไซต์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดทำขึ้นเพื่อสื่อสารถึงความมุ่งมั่นและผลดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนของ ทอท. โดยเป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ต่อเนื่องจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2566 ในปีก่อนหน้า ซึ่งมีขอบเขตการรายงานสอดคล้องตามรายงาน ประจำปีของ ทอท. ครอบคลุมสำนักงานใหญ่ และ 6 ท่าอากาศยาน ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทอท. ได้แก่

 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 • ท่าอากาศยานภูเก็ต
 • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566 และเนื้อหาบนเว็บไซต์จัดทำตามแนวทางการรายงานระดับสากล Global Reporting Initiative (GRI Standards) ฉบับปี 2021 และแนวทางการรายงานระดับสากลตามกลุ่มอุตสาหกรรม GRI Airport Operators Sector Supplement (AOSS) และมีการเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) โดยมีพื้นฐานการจัดทำรายงานบนหลัก 8 ประการ คือ

 1. ความถูกต้องของข้อมูล
 2. ความสมดุลของข้อมูล
 3. ความชัดเจนของข้อมูล
 4. ความสามารถในการเปรียบเทียบข้อมูล
 5. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
 6. การพิจารณาบริบทด้านความยั่งยืน
 7. การเปิดเผยข้อมูลในช่วงเวลาที่เหมาะสม
 8. ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานได้ที่

ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

333 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2535 5270 – 74, 76

โทรสาร 0 2535 5289

อีเมล aotcsr@airportthai.co.th

เว็บไซต์ www.airportthai.co.th