การบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท.