ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.พร้อมด้วยนายกิตติพจน์ เวณุนันทน์ ชญท. นายการันต์ ธนกุลจีรพัฒน์ ผอก.สบวท.และคณะผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Liu Shaocheng ตำแหน่ง Secretary of Committee for Discipline Inspection และ Chairman of Labour Union of Beijing Capital International Airport (BCIA) และคณะผู้บริหาร BCIA ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการของท่าอากาศยานโดยรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการปฏิบัติการของท่าอากาศยาน รวมถึงการบริหารจัดการบริเวณเคาเตอร์สำรองบัตรโดยสารเครื่องบินและบริเวณชานชาลา เพื่อลดความแออัดของบริเวณดังกล่าว อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ BCIA เมื่อวันที่ 22 ก.พ.54