ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.62 นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. พร้อมด้วยพลเอกศุภวัฒน์ เชิดธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ทอท.ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.และคณะผู้บริหาร ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Incheon Smart Airport Master Plan และระบบ Mobile Personal Assistant พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
โดยมี Mr. Chung Il Young ตำแหน่ง President & CEO of Incheon International Airport Corporation (IIAC) และผู้บริหาร IIAC ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาการให้บริการควบคู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการภายในท่าอากาศยาน อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ IIAC เมื่อวันที่ 23 ก.พ.53
——————–

 

ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร. 0-2132-2292
โทรสาร 0-2132-2245