ทอท. ได้เข้าร่วมการประชุม 59th Meeting of the ACI World Governing Board

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 นางสาวศศิศุภา สุคนธทรัพย์ รญศ. เข้าร่วมการประชุม ACI World Governing Board ครั้งที่ 59 ในฐานะกรรมการ ACI World Governing Board (WGB) ณ Hong Kong SkyCity Marriott Hotel เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการจากทุกภูมิภาคทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงผลักดันและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายอันสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในการนี้ Mr.Martin Eurnekian, WGB Chair ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รญศ.เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุม WGB เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุในเดือนต.ค.62

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในเรื่อง Digital Identity and Biometric, แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan), สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (Facilities for passengers with disabilities), การมีส่วนร่วมกับ ICAO ในการพัฒนานโยบายและเสริมสร้างขีดความสามารถ (Engagement with ICAO on policy development and capacity building) และมาตรการในการกำกับดูแลอากาศยานไร้คนขับ (Mitigating threat of unwanted drones affecting airports)