ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผชม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทน ทอท.ได้เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ Digital Platform และ Level of Service พร้อมเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Mr. Hideharu MIYAMOTO ตำแหน่ง Senior Executive Officer, Narita International Airports Corporation (NAA) และคณะผู้บริหาร NAA ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับการบริการของท่าอากาศยานในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติการท่าอากาศยาน อนึ่ง ทอท.ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ NAA เมื่อวันที่ 8 ก.ค.53