AOT ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ ทอท. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ ทสภ.ในส่วนของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง
พร้อมด้วย นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศ
เป็นผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง
จากท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement: SAA) กับ AOT
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในส่วนของโครงการพัฒนา ทสภ.

โดยมี นายพันธ์ทวี ยุกแผน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาท่าอากาศยาน
เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูล ณ ห้อง Auditorium อาคาร 3 สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ.
จากนั้น นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้าง ทสภ.
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
และฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ได้นำคณะฯ
เข้าเยี่ยมชมระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) รวมถึงพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายใน
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Airport Satellite Terminal 1 : SAT-1)

ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับท่าอากาศยานพันธมิตร
ในการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
รวมถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้มาตรฐานสากล

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information