ต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA)

ในวันนี้(20 มี.ค.62) นางศรัญญา บุณยวัทน์ ผอก.สนกต. นางลัชชิดา อาภาพันธ์ุ ผอก.ฝกอ.และนายธเนศ รัตนเนนย์ ผอก.ฝปต.ร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะผู้แทนของ Narita International Airport Corporation (NAA) โดยมี Mr.Shinichiro Motomiya ตำแหน่ง Vice President, Mr.Katsuichi Samejima ตำแหน่ง Senior Manager และ Mr.Yuuki Kubota ตำแหน่ง Supervisor จาก International Affairs and Overseas Business Office ในโอกาสที่คณะผู้แทน NAA เดินทางมาหารือกับบริษัทในประเทศไทยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการระบียงเขตเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก ณ ห้องประชุม ทอท.5 สนญ.ทอท. อนึ่ง Narita International Airport Corporation ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 8 ก.ค.53
————————–

 

ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร. 0-2132-2292
โทรสาร 0-2132-2245