คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018

คณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุม ACV – AOT Executive Meeting 2018

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หบง.พร้อมคณะผู้แทน ทอท.ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม ACV-AOT Executive Meeting ระหว่างวันที่ 20-21 ธ.ค.61 ณ สำนักงานใหญ่ Airports Corporation of Vietnam (ACV) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี Mr. Dao Viet Dung B.O.D, Deputy General Director of ACV เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานร่วมกัน (Sister Airport Agreement (SAA))
ในการนี้ ทอท.ได้นำเสนอข้อมูลในเรื่อง Digital Platform และโครงการจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกของ ทอท. (Certify Hub for Perishable Cargo)ให้กับคณะผู้บริหารของ ACV และเข้าเยี่ยมชมอาคารคลังสินค้าของบริษัท Saigon Cargo Service Corporation (SCSC) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเติน เซิน เญิ้ต และอาคารคลังสินค้าของบริษัท Air Cargo Services of Vietnam ณ ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยคณะผู้บริหารของ ACV ได้มีความสนใจในโครงการดังกล่าวและแสดงความประสงค์ที่จะมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลังสินค้าของ ทอท.ณ ทสภ. พร้อมนี้ ทอท.ได้ถือโอกาสเชิญคณะผู้บริหารของ ACV เข้าร่วมการประชุม AOT- ACV Executive Meeting ซึ่ง ทอท.จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นในปี พ.ศ.2562 รวมถึงงาน Route Asia 2020 และ AOT Sister Airport CEO Forum 2020 ซึ่ง ทอท.จะเป็นเจ้าภาพจัดให้มีขึ้นในปี พ.ศ.2563
อนึ่ง ทอท.ได้ลงนามจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ACV เมื่อวันที่ 22 พ.ค.58

——————–

ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ
สำนักกิจการต่างประเทศ
โทร. 0-2132-2292
โทรสาร 0-2132-2245