การเข้าร่วมประชุมเชิงอภิปราย The North Bund International Aviation Forum 2023

การเข้าร่วมประชุมเชิงอภิปราย The North Bund International Aviation Forum 2023

ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.66 นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด

เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้แทน ทอท.เข้าร่วมการประชุมเชิงอภิปราย The North Bund International Aviation

Forum 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก คือ New Landscape, New Prosperity ณ The Grand Halls เมืองเซี่ยงไฮ้

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการประชุมฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดย Shanghai Airport Authority (SAA) ซึ่งเป็นองค์กร

ที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับ ทอท. ร่วมกับ

China Eastern Air Holding Company Limited เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์ทิศทางการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์จากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีนและองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง

กับอุตสาหกรรมการบิน นอกจากนี้ คณะผู้แทน ทอท. ได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของท่าอากาศยานต่างๆ

เช่น Mr. QIN Yun ตำแหน่ง Chairman of the Board, Shanghai Airport authority และ Mrs. Vivian

Cheung Kar-fay ตำแหน่ง Chief Operation Officer, Hong Kong International Airport

 

อนึ่ง ทอท. ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ SAA เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59

ซึ่ง ทอท.ได้รับความร่วมมือจาก SAA ด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด

(Best Practices) ด้านการปฏิบัติการท่าอากาศยาน ดังนั้นการเดินทางไปเข้าประชุมฯ ในครั้งนี้

จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทอท. กับ SAA อีกด้วย

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information