การพัฒนาที่ยั่งยืน

การทำการตลาดเชิงรุกผ่านการสร้างเครือข่ายระดับโลก

จากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านการบินทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การตลาดหลักของ ทอท. คือการทำการตลาดเชิงรุกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพบปะเจรจากับผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติและสายการบินจากทั่วโลกกว่า 250 บริษัท ทั้งที่เป็นลูกค้าสายการบินที่ใช้บริการของทอท.ในปัจจุบัน และสายการบินเป้าหมายใหม่ ที่มีศักยภาพในการเปิดเส้นทางการบินมายังท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของ ทอท. อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสอันดีที่ ทอท.จะได้ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจนเจรจากับสายการบินให้มาใช้บริการท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง จากการได้พบปะสายการบินในกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ ในปีที่ผ่านมามีสายการบินจำนวนมากจากทั่วโลกให้ความสนใจที่จะเปิดเส้นทางการบินใหม่ ทั้งเส้นทางการบินภายในประเทศ (Domestic routes) และเส้นทางการบินจากต่างประเทศ (International routes) ซึ่ง ทอท. ให้ความสำคัญกับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการบิน (Air Service Development) เพื่อเป็นข้อมูลให้สายการบินใช้ประกอบการพิจารณาในการเปิดเส้นทางการบินใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น