ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ

การจัดการด้านเศรษฐกิจ
ทอท.ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจตามแผนแม่บททางธุรกิจ (Master Business Plan) ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 ซึ่งเชื่อมโยงกับยุทธศาตร์หลักของแผนวิสาหกิจ ทอท.ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 Reginal Hub ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business ยุทธศาตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business และยุทธศาสตร์ที่ 7 Business Development ทั้งนี้ เพื่อตอบบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการ (G1 Service) และการเงิน(G3 Financial) ในฐานะที่ ทอท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ต้องสร้างสมดุลในมิติของรัฐ และมิติพาณิชย์