การฝึกอบรมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ทอท. ประกอบด้วย หลักสูตร
การปฏิบัติการท่าอากาศยาน, หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น, ระดับกลาง
และระดับสูง เป็นต้น