โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2557 – 2562