การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป

รายงานประจำปี 2564 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายกฤชเทพ สิมลี) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายวราห์ ทองประสินธุ์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ทอท.ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2564 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ในแบบรูปเล่ม

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.

19. รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามั

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ