การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 25 มกราคม 2562

  รายงานประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

 ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายวราห์ ทองประสินธุ์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายกฤชเทพ สิมลี) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายนิตินัย ศิริสมรรถการ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

 นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

 แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2561 ในแบบรูปเล่ม

 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

 เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น