การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวราห์  ทองประสินธุ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

กรรมการ

นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

กฏบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายธานินทร์  ผะเอม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวราห์  ทองประสินธุ์

กรรมการและเลขานุการ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายธานินทร์  ผะเอม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายกฤษณ์  เสสะเวช

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ