การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวราห์  ทองประสินธุ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายมานิต  นิธิประทีป

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก

กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

กฏบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายธานินทร์  ผะเอม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวราห์  ทองประสินธุ์

กรรมการและเลขานุการ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายธานินทร์  ผะเอม

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายมานิต  นิธิประทีป

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายกฤษณ์  เสสะเช

กรรมการและเลขานุการ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ