การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวราห์  ทองประสินธุ์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

พลตำรวจเอก มนู  เมฆหมอก

กรรมการ

พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวพัดชา  พงศ์กีรติยุต

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางณัฐฏ์จารี  อนันตศิลป์

กรรมการ

นายพันธ์ทอง  ลอยกุลนันท์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

กฏบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ

พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นายวราห์  ทองประสินธุ์

กรรมการและเลขานุการ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ (กรรมการอิสระ)

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

กรรมการและเลขานุการ

นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ