การฝึกอบรมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ ทอท. ประกอบด้วยหลักสูตร การปฏิบัติการท่าอากาศยาน, หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง เป็นต้น