กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model

ในวันนี้ (14 มี.ค.62) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กอญ.เข้าร่วมการประชุมและบรรยายในหัวข้อ Turning from State Administration to the State Enterprise Model โดยได้รับเชิญจาก Mr.Somboon Daosavanh, General Director of Airports of Laos (AOL) เพื่อให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน AOLในโอกาสที่ AOL มีแผนที่จะแปรรูปองค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง หน่วยงานด้านการจัดการการจราจรทางอากาศ ผู้ประกอบการสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบินลาว สายการบิน Lao Skyway บริษัท Lao-Japan Airport Terminal Service และบริษัท Hung Hueng Logistic รวมทั้งสิ้น 40 คนในการนี้ Mr. Bountaeng Symoon (Deputy Director General, Department of Civil Aviation of Lao PDR)เป็นประธานและกล่าวต้อนรับในการประชุม ทั้งนี้ AOL ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) กับ ทอท. เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57