ธุรกิจของ ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร 10210

ประเทศไทย ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 แปลงสภาพจาก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มาเป็น บรัษิทมหาชนจำกัด

(Corporatization) และใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “AOT”

 

ทอท. ประกอบธุรกิจให้บริการท่าอากาศยานในประเทศไทย โดยมี 6 ท่าอากาศยานภายใต้ความรับผิดชอบ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภเูก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ซึ่งให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 101 ล้านคนต่อปี รองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 2.7 ล้านตันต่อปี

โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

0.4-map
airport

รายได้หลักของ ทอท.

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน

(Aeronautical Revenue)

1

รายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน

(Aeronautical Revenue)

2

ในพื้นที่ดําเนินงานของ ทอท. มีการให้บริการอื่น ๆ

กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของ ทอท. โดยผู้ประกอบการภายนอก

3

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ ที่ดําเนินงานให้บรืการและอํานวยความสะดวกในพื้นที่ดําเนินงานของ ทอท.

4
5

บริษัทย่อยและบริษัทรวมทุนของ ทอท.

ทอท. ร่วมลงทุนในบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าอากาศยาน รวมทั้งสิ้น 10 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว

ระหว่างร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าการลงทนุรวมทั้งสิ้น 1,001.72 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทัย่อย

(ทอท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท โรมแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.)  และบริษัทร่วม

(ทอท. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50) จํานวน 9 บริษัท ดังนี้

6

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563

การส่งมอบคุณค่าของ ทอท.

ห่วงโซ่คุณุค่าของ ทอท. ประกอบด้วยกจิกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการสร้างท่าอากาศยานไปจนถีงการให้บริการท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศ

ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มที่ ทอท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง และถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7