AOT จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion, and Reinventing for Aviation Sustainability”

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)
จัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022
ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion, and Reinventing for Aviation Sustainability”
(พลิกฟื้นคืน มารวมกัน และรังสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนทางการบิน)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ
พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการ AOT คณะกรรมการ AOT
นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT ผู้บริหารระดับสูงจาก
ท่าอากาศยานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Sister Airport Agreement: SAA)
กับ AOT ผู้บริหารและพนักงาน AOT สายการบิน หน่วยงานราชการ
และผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงอภิปราย
AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ภายใต้หัวข้อ “Resilience, Reunion, and Reinventing for Aviation Sustainability”
มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงจากสนามบินภายใต้ SAA ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และมุมมอง
เกี่ยวกับแนวโน้มของสถานการณ์อุตสาหกรรมการบินภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทุกภาคส่วน ซึ่งทำให้ต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการ
มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้สามารถพลิกฟื้นและดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดย Resilience คือการพลิกฟื้นของอุตสาหกรรมการบิน ให้ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจการบินกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ Reunion คือการกลับมาของผู้มีส่วนได้เสียอย่างพร้อมหน้าทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันที่จะทำให้การเดินทางทางอากาศกลับมาดำเนินการ
ได้อย่างเป็นปกติอีกครั้ง และ Reinventing คือ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาองค์กรอย่างครอบคลุมทุกมิติ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดการสัมผัส และสอดคล้องกับการเดินทางวิถีใหม่ (New Normal Travel)

สำหรับการจัดประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
Mr. Tao Ma ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(International Civil Aviation Organization: ICAO) และ Mr. Stefano Baronci
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International: ACI) ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
ร่วมปาฐกถาพิเศษกับนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT หลังจากนั้นจะมีการอภิปรายในหัวข้อ
“Airport Business Transformation for Resilience and Sustainability” (การปรับตัวของธุรกิจท่าอากาศยาน
เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน) โดยมี Mr. Peter Adams, Principal, Hazsafe Consultancy, Aviation Safety
and Risk Management Executive เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อด้วยการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Sharing Best Practices)
ในหัวข้อ “Advanced Technology as a Driver for Business Success and Seamless Travel”
(เทคโนโลยีขั้นสูงขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและทำให้การเดินทางไร้รอยต่อ) โดยมี Ms. Theresa Fleidl, Vice President
and Head of Sister Airport Cooperation, Flughafen München GmbH เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการอภิปราย
และการนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด มีผู้บริหารระดับสูง ผู้ทรงคุณวุฒิของท่าอากาศยานภายใต้ SAA
เข้าร่วมอภิปรายและถ่ายทอดประสบการณ์

สำหรับ AOT ได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการในยุค New Normal ในหลายๆ ด้าน ได้แก่
(1) การเตรียมความพร้อมในด้านศักยภาพของสนามบิน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1) ในปี 2566 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี
(2) การเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานการดำเนินงานสนามบิน โดยท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งในความรับผิดชอบของ AOT
ยังคงได้รับการรับรองการดำเนินงานสนามบินตามมาตรฐานสากล
(3) การเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ตามปกติเหมือนช่วงก่อนเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
(4) การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรรม โดยได้พัฒนาโครงการ AOT Digital Platform ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญ
ของ AOT ที่จะยกระดับการบริการโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและข้อมูลมากมายที่กระจายอยู่ทั่วองค์กรมาทำการศึกษา วิเคราะห์
และเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนงานเข้าด้วยกัน โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริหารจัดการและให้บริการ
ในโลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 Modules คือ M1 – AOT Digital Airports,
M2 – AOT Digital Operations Dashboard, M3 – AOT Digital Office และ M4 – AOT Digital Cargo

ปัจจุบัน AOT เร่งพัฒนายกระดับโครงการ AOT Digital Platform ให้เป็นระบบ Artificial Intelligence (AI)
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาธุรกิจให้มีความพร้อมในโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้น
เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า AOT หวังว่าการประชุม AOT Sister Airport CEO Forum 2022
จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงจากท่าอากาศยานชั้นนำภายใต้ SAA ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
มุมมองด้านการบริหารจัดการสนามบินภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทำให้ได้รับทราบแนวทางการปรับตัว
เพื่อรับมือและฟื้นฟูธุรกิจจากท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วโลก เสริมสร้างความร่วมมือของทุกองค์กรในระดับนานาชาติ
อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

logo_only

Airports of Thailand Public Company Limited

“AOT Operates The World’s Smartest Airports"
Focusing on service quality by emphasizing on safety and balance of revenue generation

~ Foreign Cooperation and Protocol Department

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน
ผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก
"มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล"

~ ฝ่ายประสานความร่วมมือและพิธีการต่างประเทศ

1670470154677

For more information