ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐานและการเข้าถึงท่าอากาศยาน

ความสำคัญ

ทอท.มุ่งขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านการท่องเที่ยว การนำเข้าส่งออก ฯลฯ นอกจากนี้ ทอท.ยังมุ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารโดยสร้างการเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่น รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างเท่าเทียม

เป้าหมายแผนพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท.ปี 2578

เป้ายหมายแผน 2578

หมายเหตุ เป้าหมายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ข้อมูลที่นำเสนอคำนวณจากผลรวมของความสามารถในการรองรับตามแผนระยาวที่มีในปัจจุบันของทั้ง 6 ท่าอากาศยาน

การพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับ

ทอท.ขยายท่าอากาศยานตามแผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 6 แผน สำหรับท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง แผนแม่บทฯ ดังกล่าวได้รับการทบทวนเป็นประจำโดย เพื่อควบคุมให้การดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และสอดคล้องต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการบินอย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบัน ทอท.มีการวางเป้าหมายแผนพัฒนาท่าอากาศยานของ ทอท.ไว้ถึงปี 2578

หมายเหตุ ข้อมูลที่แสดงเป็นการวางแผนในอนาคตซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนแม่บท1-1
แผนแม่บท1
แผนแม่บท3
แผนแม่บท4
แผนแม่บท4-1
แผนแม่บท5

เป้าหมายด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ

ร้อยละ 100 ของท่าอากาศยาน ได้รับการตรวจประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

การเชื่อมโยงกับระบบคมนาคมที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมต่อการคมนาคมภาคพื้นดินแบบบูรณาการและไร้รอยต่อจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเป็นการอำนวยความสะดวกและลดความซับซ้อนในการเดินทางของผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยาน ลดระยะเวลาการเดินทางให้สั้นลง ส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ การบริหารจัดการเส้นทางเข้าออกอาคารผู้โดยสารที่ดียังช่วยลดผลกระทบต่อการจราจรในชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอีกด้วย

ส่งเสริมการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ
ส่งเสริมการเชื่อมต่อขนส่งสาธารณะ1

ท่าอากาศยานที่ทุกคนเข้าถึงได้

ทอท.ออกแบบท่าอากาศยานให้สอดคล้องตามหลักอารยสถาปัตย์ (Universal Design) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารทุกกลุ่ม และจัดให้มีพนักงานอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการคอยให้บริการในทุกท่าอากาศยาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีความเท่าเทียมและเข้าถึงได้สำหรับผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษ

ทอท.ยังกำหนดให้มีกระบวนการตรวจประเมินภายในและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้ง 6 ท่าอากาศยานมีมาตรฐานการให้บริการเดียวกัน รวมทั้งกำหนดให้จัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่พนักงานทุกท่าอากาศยานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและวิทยากรที่เป็นผู้พิการมาร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางในการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสำหรับผุ้พิการและผู้สูงอายุ

สิ่งอำนวย
สิ่งอำนวย1