ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561

การพัฒนาท่าอากาศยานซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีนวัตกรรมที่ก้าวหน้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ทอท.จึงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจผ่านการวางกลยุทธ์ในหลายด้าน เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องและตอบรับต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงการบริการของท่าอากาศยานในทุกๆท่าอากาศยานและสร้างพันธมิตรกับคู่ค้าทางธุรกิจและการร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้ "AOT Strategy House"

การส่งมอบคุณค่า
ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจการ ทอท.มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกกระบวนการดำเนินกิจการ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงการส่งมอบการให้บริการ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความยั่งยืนที่ครอบคลุมทุกมิติ
ต่อกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน