ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดตั้งขึ้นโดยการแปลงสภาพจาก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (Corporatization) และได้รับการจัดตั้งในรูปของ บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 โดยจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ที่ เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย โทรศัพท์ (66) 02-535-1192 และจดทะเบียนหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ ‘AOT’

ทอท.ประกอบธุรกิจให้บริการท่าอากาศยาน โดยมีบุคลากรกว่า 8,131 คนทำหน้าที่บริหารและพัฒนา 6 ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งให้บริการเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 และใช้เป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ ที่สามารถรองรับผู้โดยสารเบื้องต้นได้ 45 ล้านคนต่อปี รองรับการขนถ่ายสินค้าได้ 1.7 ล้านตันต่อปี และรองรับเที่ยวบินได้ 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

ท่าอากาศยานทั้ง 6 ของ ทอท.

6 ท่า TH

รายได้หลักของ ทอท.

รายได้ TH
ผลการดำเนินการ1
ผลการดำเนินการ2

บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องของ ทอท.

ทอท.ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับท่าอากาศยานและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการของ ทอท.รวมทั้งสิ้น 7 บริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวระหว่าง ร้อยละ 1.50 - 60.00 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,001.72 ล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทย่อย (ทอท.ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) จำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (รทส.) และบริษัทร่วม (ทอท.ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50) จำนวน 6 บริษัท ดังนี้

หมายเหตุ ข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560

ดูข้อมูลล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่

รายงานประจำปี

การส่งมอบคุณค่าของ ทอท.