ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

การสร้างการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner Engagement) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญภายใต้ AOT Strategy House และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2557 - 2562 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการด้านต่างๆ โดยพันธมิตรทางธุรกิจเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของทอท.