การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินการ1
ผลการดำเนินการ2

นโยบาย

ธุรกิจให้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด ที่ดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ทอท. (ปีงบประมาณ 2560 – 2565) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจและสอดคล้องตามนโยบายภาครัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม (ปี 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ระยะ 5 ปี (ปี 2560 - 2564) และแนวนโยบายผู้ถือหุ้น (Statement of Directions : SODs)

แผนวิสาหกิจของ ทอท.ประกอบไปด้วย 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) ดังนี้

  • วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถ รักษาระดับคุณภาพการบริการ (Level of Service) ตามมาตรฐานสากล
  • วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานท่าอากายาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) ท่าอากาศยาน
  • วัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อสร้างการเติบโตด้านผลประกอบการทางการเงิน จากการสร้างรายได้ที่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non - Aeronautical Revenue)

ทั้งนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ล้วนเป็นการส่งเสริมการเติบโตเชิงเศรษฐกิจของ ทอท.ในภาพรวม

a

แนวทางการจัดการ

รายได้ของ ทอท.มาจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Aeronautical Revenue) และไม่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน (Non-Aeronautical Revenue) รวมถึงการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ (Business Development) ดังนี้

ผลการดำเนินการปี2562(2)

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยาน ทอท.

ทอท.กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของท่าอากาศยานโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า บริบทและโอกาสทางธุรกิจ และจุดแข็งในแต่ละท่าอากาศยาน เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและพัฒนาการให้บริการท่าอากาศยานไปในทิศทางที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งยุทธศาสตร์
การส่งเสริมรายได้
ผลการดำเนินการปี2562(1)

การส่งเสริมรายได้จากธุรกิจด้านอื่น

ทอท.ส่งเสริมรายได้จากธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการท่าอากาศยาน ทั้งธุรกิจการบริการภาคพื้น ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจการขนส่ง ในรูปแบบของบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุน โดยพิจารณาโอกาสทางธุรกิจจากบริบทแวดล้อม เช่น จุดเด่นทางภูมิศาสตร์ หรือโอกาสทางธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในช่วงของการเติบโตทางเศรษฐกิจ