ยั่งยืนด้วยสังคม

สังคมภายใน

“ทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและก่อให้เกิดความยั่งยืน ทอท.จึงให้ความสำคัญที่จะใส่ใจดูแลและเห็นคุณค่าของ “คนของเรา” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน อันเป็นรากฐานที่สำคัญให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานหรือบุคลากร และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้ความเคารพในแง่ของความเป็นมนุษย์ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน”

นโยบายสิทธิมนุษยชน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

AOT Equal Remuneration

AOT Regulations on Maternity Leave

AOT WFH & Flexible work hour