ยั่งยืนด้วยสังคม

สังคมภายใน

“ทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จและก่อให้เกิดความยั่งยืน ทอท.จึงให้ความสำคัญที่จะใส่ใจดูแลและเห็นคุณค่าของ “คนของเรา” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน อันเป็นรากฐานที่สำคัญให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานหรือบุคลากร และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ให้ความเคารพในแง่ของความเป็นมนุษย์ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน”

นโยบายสิทธิมนุษยชน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

หลักสูตรและโครงการพัฒนาบุคลากร
        ทอท.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร (AOT Training Roadmap) ให้กับพนักงานทุกระดับเพื่อให้มีศักยภาพทั้งในด้านอุตสาหกรรมการบิน (Industry) หรือสายวิชาชีพ (Functional) และด้านการบริหารจัดการ (Selective/Management)

โดยออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับอายุงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งการฝึกอบรมต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งทางอากาศของหน่วยงานภายในและนอกประเทศ ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หน่วยงานมาตรฐานสากล เช่นองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (FAA) ได้กำหนดไว้
โดยในปี 2561 ทอท.ได้จัดการฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,072 หลักสูตร/โครงการ ให้แก่พนักงานทั้งสิ้น 9,330 คน

สวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
ทอท.ดำเนินงานตามนโยบายสวัสดิการและการแพทย์ เพื่อให้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพึงพอใจในการทำงานร่วมกับ ทอท. และนอกจากสวัสดิการด้านการแพทย์แล้ว
ทอท.ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ซึ่งในปี 2561 มีจำนวนบุตรพนักงานเข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 401 คน และจัดโครงการเตรียมความพร้อมเกษียณอายุครบ 60 ปี มีพนักงานเข้าร่วม 56 คน เป็นต้น