ยั่งยืนด้วยสังคม

สังคมภายนอก

การส่งมอบคุณค่าแก่ทุกคนอย่างจริงใจเป็นสิ่งที่ ทอท.ยึดมั่นในการดำเนินงาน เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดย ทอท.มีเป้าหมายในการเป็น “สนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน - Corporate Citizenship Airport” ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Initiative) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ประจำปี 2559 – 2562 โดยมีกรอบแนวทางการส่งมอบคุณค่า ดังนี้ 1. การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกันระหว่าง ทอท.และชุมชน 2. การส่งสริมและการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น 3. การพัมนาทุนมนุษย์ 4. การอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 กิจกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Initiative) ทอท.แบ่งระดับการดำเนินกิจกรรมออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ทอท.กำหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กรเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ โครงการสนามบินแห่งการเรียนรู้ โครงการศึกษาดูงาน ณ ท่าอากาศยาน และโครงการ AOT พี่อาสา

ทอท.กำหนดแนวทางการส่งมอบคุณค่าทางสังคมเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของ ทอท.
และทั้ง 6 ท่าอากาศยาน ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ดังนี้

สิทธิมนุษยชน