การพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทอท.ดำเนินการตามแผนวิสาหกิจ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 7 ด้านภายใต้กรอบกลยุทธ์และโครงสร้างในการบริหารจัดการทอท. (AOT Strategy House) เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย โดยการดำเนินการตามแผนวิสาหกิจนั้นก็เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

1.9 AOT Privacy Policy 2019

Ratio between annual president's compensation to mean employee compensation in 2018 is 10.1:1