การพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง

ทอท.มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงกำหนดให้ ทอท.มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management: COSO-ERM และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล International Organization for Standardization: ISO 22301: 2012 (Societal Security - Business Continuity Management System Requirement) เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ อันจะนำไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ลดความสูญเสียหรือความเสียหายจากความเสี่ยงหรือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ ทอท.อย่างสมดุล

ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.

                ทอท. ได้จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (Societal Security - Business Continuity Management Systems - Requirements) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มอก.22301-2556 ให้กับสำนักงานใหญ่ ทอท. (สนญ.ทอท.) และท่าอากาศยานของ ทอท.
ทั้ง 6 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานระหว่างรัฐบาลไทยกับ ทอท. และแนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA)
  2. เพื่อบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ในประเด็นข้อที่ 3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
  3. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในการดำเนินธุรกิจของ ทอท.ต่อการรองรับและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจทำให้การดำเนินธุรกิจของ ทอท.หยุดชะงัก