การพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และฝ่ายบริหารความเสี่ยงพร้อมด้วย Risk Agent ในแต่ละสายงานจากทุกท่าอากาศยานทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานความเสี่ยงรวมถึงความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม รายงานความเสี่ยงจะถูกพิจารณาโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนและกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม ก่อนทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะประสานงานหรือถ่ายทอดข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่สำนักตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเชื่อถือได้ของกระบวนการ

กรอบการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

ทอท.กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม

ทอท.กำหนดหัวข้อในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ทอท.กำหนดแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO) ออกเป็น 3 ระดับ

2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

3.กระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ทอท

กระบวนการทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทอท.จัดทำการประเมินตนเองด้านความเสี่ยงและมาตรการควบคุม (Risk & Control Self-Assessment: RCSA) ในระดับองค์กรโดยส่วนงานทุกฝ่ายเป็นประจำทุกปีและติดตามผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนดำเนินงานที่สำคัญของ ทอท.ได้รับการตรวจสอบและควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

ทอท.ยังกำหนดให้มีการทบทวนผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง และพนักงานทุกคนสามารถให้ความเห็นเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านเครือข่ายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (R.I.B. Network) และผ่านการประเมินความผูกพันของพนักงานประจำปี โดยทุกข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจะถูกพิจารณาเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงของ ทอท. ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทอท.

ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของ ทอท.ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 Business Continuity Management of Airport Service และ มอก. 22301 - 2556 ในทุกท่าอากาศยานและสำนักงานใหญ่

การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง

ทอท.สนับสนุนวัฒนธรรมความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างแรงจูงใจในระดับผู้บริหาร ผ่านการกำหนดตัวชี้วัดด้านการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ในระดับผู้จัดการ และกำหนดให้พิจารณาข้อคำนึงเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความเสี่ยงในกระบวนการประเมินพนักงาน รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมภายในเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการเปิดเผยในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี

เครือข่ายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (R.I.B. Network)

RIB
rib

R.I.B. Network เป็นโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงภายใน ทอท.ที่จัดขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดให้บุคลากรทุกระดับจากแต่ละส่วนงานรับทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการทำงานผ่านการปลูกฝังพฤติกรรมด้านการตระหนักรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง เช่น การระบุปัจจัยเสี่ยง การดำเนินการควบคุมความเสี่ยง และการติดตามผลและรายงานความคืบหน้า และร่วมผลักดันให้เกิดความโปร่งในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมุ่งส่งเสริมการละลายพฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานจากหลากหลายสายงานได้สานสัมพันธ์ ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย