การพัฒนาที่ยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้วยความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้นั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จสำหรับธุรกิจในระยะยาว  ทอท.ดำเนินการในหลากหลายด้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียผ่านการจัดการธรรมาภิบาลขององค์กร การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน การปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อได้รับการยอมรับในฐานะรัฐวิสาหกิจต้นแบบ และการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศของไทยที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

AOT 2019 Corporate Governance Overview

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>