การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทอท.ดำเนินการสร้างกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กรโดยประยุกต์หลักการและแนวคิดจากการดำเนินงานของสนามบินชั้นนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานรวมถึงการเทียบเคียงกับหลักการและมาตรฐานสากลเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของทอท.ทั้งในระดับพื้นที่และประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องที่สามารถจำแนกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับภายในองค์กร ระดับพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน และระดับสังคมวงกว้างไปจนถึงภูมิภาคในระดับสากล

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ ดังนี้

ประเทศไทยได้ร่วมลงนามให้การรับรองดำเนินกิจการต่างๆให้สอดคล้องตามเป้าหมายดังกล่าว
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมายภายในปี ค.ศ.2030
ทอท.ได้มีการเชื่อมโยง SDGs เข้ากับกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น 12 ด้าน ดังนี้