การพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

DJSI_Member_Logo_rgb

วิสัยทัศน์

"ทอท.เป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก : การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการสร้างรายได้อย่างสมดุล"

พันธกิจ

"ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยานโดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน"

cv

นโยบายการจัดการบริหารความยั่งยืน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

"ทอท.เป็นองค์กรที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการขนส่งทางอากาศ และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย อย่างยั่งยืน" ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพโครงข่ายระบบท่าอากาศยานของประเทศไทยที่ทำให้การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างจุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเตรียมรับโอนท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานชุมพร และท่าอากาศยานตาก เพื่อส่งเสริมนโยบายรัฐด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างเมืองสำคัญ ในภูมิภาคอาเซียนและทุกภูมิภาค

 

"ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ทอท.นำประเด็นการพัฒนาประเทศ ความผาสุขและผลประโยชน์ของสังคมมาป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานประจำวัน โดยดำเนินการกำหนดกิจกรรมหรือให้การสนับสนุนเพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น ตลอดจนได้ดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ ทอท. ซึ่งบูรณาการบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของท่าอากาศยานให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน ครอบคลุมการดำเนินโครงการที่เน้นการพัฒนาชุมชน ตอบสนองบทบาทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ทอท.และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อบรรลุความสำเร็จในการเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน"

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทอท.

ความสำคัญ

ทอท.ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวความคิด “การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)” และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างคุณค่าอย่างสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพูนความสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ

โครงสร้างการกำกับดูแล

ทอท.กำหนดให้คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน (ประจำท่าอากาศยาน) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

โครงสร้างการกำกับดูแล

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทอท.กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่สอดคล้องตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ของ RobecoSAM มาตรฐานการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ISO 26000 Social responsibility มาตรฐานการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย AA1000 Stakeholder Engagement Standard และแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวมีองค์ประกอบ 6 ส่วน ดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

ทอท.กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) โดยประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทอท.

กรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทอท. คือขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของ ทอท.ผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกรอบแนวทางดังกล่าวพัฒนามาจากผลการวิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง โอกาส และประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืน ที่มีต่อระดับองค์กร ระดับพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน และระดับสังคมและภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทอท.

แผนที่การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap)

ทอท.กำหนดแผนที่การดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรอบระยะเวลา 7 ปี เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนที่การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน