การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564

ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบและสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 22 มกราคม 2563

รายงานประจำปี 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)

ข้อมูลทางการเงิน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 3)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายธานินท์  ผะเอม) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (พลอากาศเอก ภานุพงศ์  เสยยงคะ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นายกฤษณ์  เสสะเวช) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทอท. (นางสาวศุภวรรณ  ถนอมเกียรติภูมิ) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

นิยามกรรมการอิสระของ ทอท.

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ ทอท. ที่เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน

แบบแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2563 ในแบบรูปเล่ม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ทอท.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

รายละเอียดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น